Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
.::DANE PODSTAWOWE
.::FUNKCJONOWANIE
.::OGŁOSZENIA
.::NARZĘDZIA
DZIAŁ: FUNKCJONOWANIE
TEMAT: Dokumenty szkolne

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty statutowe

 1. Statut Szkoły [pobierz]
 2. Wewnątrzszkolny system oceniania [pobierz]
 3. Program wychowawczy Szkoły
 4. Szkolny program profilaktyki

Regulaminy dotyczące pracowników

 1. Regulamin pracy (do wglądu w Szkole)
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej (do wglądu w Szkole)
 3. Regulamin dyżurów nauczycieli (do wglądu w Szkole)
 4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (do wglądu w Szkole)
 5. Regulamin nagród dla nauczycieli
 6. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego zasady przyznawania i wypłacani
 7. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (do wglądu w Szkole)
 8. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowyc
 9. Kodeks etyczny pracowników (do wglądu w Szkole)

Dokumenty dotyczące uczniów

 1. Regulamin wycieczek szkolnych (do wglądu w Szkole)
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (do wglądu w Szkole)
 3. Regulamin Rady Rodziców

Instrukcje

 1. Instrukcja inwentaryzacyjna (do wglądu w Szkole)
 2. Instrukcja kancelaryjno-archiwalna z jednolitym rzeczowym wykazem akt (do wglądu w Szkole)
 3. Instrukcja druków ścisłego zarachowania (do wglądu w Szkole)
 4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (do wglądu w Szkole)

Procedury wykonawcze

Procedury zapewniające bezpieczny pobyt ucznia w szkole (do wglądu w Szkole):

 • Wypadek ucznia
 • Postepowanie powypadkowe
 • Przejawianie przez ucznia problemów zdrowotnych
 • Podejrzenie choroby zakaźnej
 • Osoby dorosłe pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły
 • Osoba obca na terenie Szkoły
 • Zachowania agresywne rodziców wobec uczniów i własnych dzieci przebywających na terenie Szkoły
 • Naruszenie godności osobistej ucznia przez pracownika szkoły
 • Wyjście do toalety
 • Oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć szkolnych
 • Opuszczenie szkoły po skończonych zajęciach
 • Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia
 • Przerwy śródlekcyjne
 • Zajęcia edukacyjne

Procedury w trudnych wychowawczo sytuacjach z uczniami (do wglądu w szkole):

 • Uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji
 • Dewastacja mienia szkolnego lub prywatnego
 • Kradzież mienia szkolnego lub prywatnego
 • Uczeń korzysta z telefonu komórkowego podczas zajęć
 • Uczeń na terenie szkoły robi zdjęcia, kręci filmy, nagrywa przy użyciu urządzeń elektronicznych
 • Zaniedbywanie przez ucznia obowiązków szkolnych
 • Niespełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
 • Posiadanie lub palenie papierosów przez ucznia
 • Uczeń sprawiający problemy wychowawcze
 • Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie,
 • Zastraszanie, wymuszanie, wyłudzanie
 • Naruszenie nietykalności i godności osobistej pracownika szkoły

Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej (do wglądu w szkole):

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Kierowanie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Kierowanie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/terapię pedagogiczną
 • Kierowanie na zajęcia logopedyczne
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia

Procedury organizacyjne pracy szkoły (do wglądu w szkole):

 • Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego
 • Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej
 • Wypis ucznia ze szkoły
 • Odroczenie obowiązku szkolnego
 • Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 • Organizacja imprez szkolnych
 • Organizacja wyjazdów uczniów na zawody sportowe, konkursy
 • Organizacja rekolekcji wielkopostnych
 • Organizacja dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • Przyjmowanie dzieci do świetlicy szkolnej
 • Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Kontakty z rodzicami
 • Postępowanie z materiałami niejawnymi
 • Obieg informacji w szkole
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
 • Dopuszczanie do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania


Procedury współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią i alkoholizmem (do wglądu w szkole)

Dokumenty powołania jednostki

 1. Uchwała przekształcenia jednostki
 2. Decyzja o nadaniu NIP-u
 3. Zaświadczenie o przyznaniu REGON-u
 4. Struktura zatrudnienia nauczyciel

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Manowski
Osoba, która wprowadziła dane:
Krzysztof Adamiak
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP:
2013-02-18 19:49:42
Data ostatniej aktualizacj:
2015-10-24 23:13:02
Osoba, która modyfikowała dane:
Krzysztof Adamiak
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach